התוכן של אתר זה מסופק למטרות מידע בלבד. הוא לא נועד ולא יכול להיתפס כייעוץ משפטי. המבקר באתר לא צריך לפעול או להימנע מלפעול על בסיס כל מידע באתר זה מבלי לקבל הייעוץ המקצועי המתאים בנסיבות מיוחדות שלו או שלה. אף על פי שבאתר נעשה כל מאמץ כדי לספק מידע מדויק ושימושי, PRIMESTATE PUBLIC ADJUSTERS בע"ם לא נושאת באחריות משפטית לדיוק, שלמות או תועלת של כל מידע שפורסם באתר זה.

כל התכנים באתר זה מוגנים על ידי זכות היוצרים ® 2012 PRIMESTATE PUBLIC ADJUSTERS. כל הזכויות שמורות. אפשר להוריד וליצור עותק של חלק או של כל התוכן לשימוש לא מסחרי בלבד על ידי איש או ארגון, ואין לפרסם או להפיץ אותו בכל צורה. אך את כל מידע שב- uspallc.comאסור להעתיק, לשנות, להשתמש בו לייצור מוצרים נגזרים, לסגל, להפיץ, לשדר או לעשות בו כל שימוש אחר בצורה אלקטרונית או בעותק קשיח ללא האישור המפורש בכתב של PRIMESTATE PUBLIC ADJUSTERS בע"ם. אזכורים של סימני מסחר ושמות מוצרים של חברות חיצוניות נעשו למטרות אינפורמטיביות בלבד ואינם מתפרשים כתביעת זכויות של PRIMESTATE PUBLIC ADJUSTERS בע"ם.

קישורים לאתרים של צד שלישי מסופקים רק מטעמי נוחות ולא מצביעים על תמיכה על ידי PRIMESTATE PUBLIC ADJUSTERS בע"ם או על ידי הבעלים של האתר המקושר ולא מצביעים על כל השתייכות של הבעלים.

PRIMESTATE PUBLIC ADJUSTERS בע"ם אינה אחראית לתוכן של כל אתר מקושר או לכל השלכות של הקישור. העתקה ושימוש בתוכן של כל אתר מקושר כפופה לשליטתו של הבעלים של אתר זה.

עם הודעה מסודרת על הפרה של אחד מהכללים המוזכרים לעיל PRIMESTATE PUBLIC ADJUSTERS בע"ם תגיב בהקדם כדי להסיר או לחסום את הגישה לחומר שהוא – כפי שמוזכר בהודעה – מפר או נתון להפרה כלשהי בהתאם לתנאים הבאים:

1. סוכן PRIMESTATE PUBLIC ADJUSTERS בע"ם האחראי על קבלת ההודעות על הפרת זכויות נתבעות הוא:

NORMAN SEVIN, P.A.

1313 Ponce De Leon; #301

Coral Gables, Florida 33134

2. הודעה על ההפרה המתגלה: כל ההודעות בנוגע להפרות תישלחנה בכתב לסוכן PRIMESTATE PUBLIC ADJUSTERS בע"ם האחראי על גילוי ההפרות שכאלה. בהתאם לחוק Digital Millennium Copyright Act ההודעה על הפרת הזכויות חייבת לכלול את הבאות:

  • חתימה פיזית או אלקטרונית של אדם המורשה לפעול בשם הבעלים של זכות בלעדית אשר הופרה לכאורה;
  • זיהוי או רשימה של העצמים המוגנים על ידי זכויות יוצרים שלכאורה הופרו;
  • זיהוי או רשימה של החומר שלגביו כפי שנטען הופרו הזכויות ושיש להסירו, מידע על מקום החומר באתר והקישורית המלאה אליו;
  • מידע אמין ומלא ליצירת קשר עם הצד המתלונן, כולל שם, כתובת, מספר טלפון וכתובת דואר אלקטרוני;
  • הצהרה של הצד המתלונן על חשיבתו בתום לב כי השימוש בחומר שעליו מתלוננים אינו הורשה לא על ידי בעל זכויות יוצרים ולא על ידי נציגיו;
  • הצהרה כי המידע בהודעה מדויק, וכי – באימת העונש של שבועת שקר – הצד המתלונן מורשה לפעול בשם הבעלים של זכות בלעדית אשר הופרה לכאורה .

3. מצגי שווא. כל אדם שביודעין ומתוך כוונה מצהיר שחומר כלשהו או פעילות כלשהי גרמו להפרת הזכויות, או אדם שבעקבות הצהרתו הם נחסמו בטעות, חייב לכסות ל- PRIMESTATE PUBLIC ADJUSTERSבע"ם את כל ההוצאות, כולל הוצאות ושכר טרחה של עורך הדין, שנגרמות ל- PRIMESTATE PUBLIC ADJUSTERS בע"ם בעקבות הסרת החומר או הגבלה של גישה לחומר או הפעילות שלכאורה מביאה להפרת זכויות יוצרים, או בעקבות החלפת החומר שהוסר או חסימת גישה אליו .

כל מסר חייב להכיל תג "חומר חסוי וסודי" ואין להפיץ אותו במהלך השליחה. החומר מיועד לשימוש הבלעדי של אדם או ארגון המצויינים כנמען המיועד. אדם או ארגון שאיננו הנמען אינו רשאי להשתמש, לגלות, לקרוא, להפיץ או להעתיק את ההודעה אמורה. במקרה של קבלת מסר כזה בטעות יש למחוק אותו ולהודיע ​​לשולח באופן מיידי באמצעות דואר אלקטרוני או בטלפון שצויין באתר זה.

יש לשים לב לכך שהצגה או גילוי לא מכוון של כל חומר שעשוי להיות חסוי או כפוף להגנה, לא יהווה ויתור על כל זכות ישימה. הצגה או גילוי כזה לא ייחשבו כויתור על הזכות להציג כל התנגדויות ישימות בכל עת, לרבות אך לא רק התנגדויות בנוגע לכשירות, רלוונטיות או מהותיות .

כתב ויתור UETA. על פי חוק מסמכים אלקטרוניים אחיד (UETA) של מדינת פלורידה (בתקנון סעיף 668.50), חוק מסמכים אלקטרוניים אינו חל על מסרים המכילים משא ומתן על תנאי החוזה או ההסכם, כי חוזה או הסכם נכנס לתוקף רק אחרי חתימת הצדדים באופן ידני על המסמכים המקוריים בנייר.

המידע הכלול באתר האינטרנט זה נועד אך ורק כדי לספק לצרכן מידע כללי. השירות האינטרנטי הזה קיים למטרות היכרות בלבד ובשום אופן לא ישמש למתן שירות ייעוץ בנוגע לשמאות ציבורית. המידע שבאתר איננו מלא ולא אמור לשמש כתחליף של ביקור, שיחה, ייעוץ או עצתו של שמאי ציבורי. המידע שהתקבל משירות זה אינו ממצה. בכל שאלות הקשורות לביטוח בכלל יש להתקשר ללא דיחוי לשמאי הציבורי או לעורך דין. האתר איננו מספק ייעוץ משפטי או שירותים משפטיים.

אנו מכבדים את הפרטיות האישית שלכם. בגבולות החוק אנחנו לא נפיץ שם, כתובת, מספר טלפון או כתובת דואר אלקטרוני שלכם ללא הסכמתכם.

המידע הנגיש באמצעות אתר זה מסופק "כפי שהוא" וללא אחריות, מפורשת או משתמעת. PRIMESTATE PUBLIC ADJUSTERS בע"ם מוותרת על כל אחריות משתמעת על סחירות והתאמה למטרה מסוימת, וכמו כן אינה נושאת באחריות על מהימנות, דיוק, עמידה בזמנים, תועלת או שלמות של המידע.

אתר האינטרנט שלנו מכיל קישורים לאתרי אינטרנט המופעלים על ידי גורמים אחרים. הקישורים מסופקים לנוחיותך בלבד. PRIMESTATE PUBLIC ADJUSTERS בע"ם אינה שולטת על אתרי אינטרנט אלה ואינה אחראית על תוכנם ועל הביצועים של אתרים אלו או על התקשרות של הצרכן איתם. הכללת קישורים לאתרים כאלה אינה מעידה על כך שהחומר באתרים אלה כשיר לשימוש או של- PRIMESTATE PUBLIC ADJUSTERSבע"ם יש קשר כלשהו עם מפעיליהם .

PRIMESTATE PUBLIC ADJUSTERS בע"ם לא אחראית למידע המסופק במסמך זה לפי כל תאוריה של חבות או שיפוי .

PRIMESTATE PUBLIC ADJUSTERS בע"ם אינה נותנת שום אחריות מפורשת או משתמעת או המצלות כלשהן (לרבות, אך לא רק ביטוח זכויות או אי-הפרת זכיות יוצרים, או אחריות מפורשת או משתמעת לסחירות או להתאמה למטרה מסוימת) בכל הקשור לשירות, מוצרים או מידע הניתנים באתר. אם לא צוין אחרת במפורש, PRIMESTATE PUBLIC ADJUSTERS בע"ם אינה אחראית לדיוק, שלמות או נכונות, עיתוי או שימושיות של כל דעות, עצות, שירותים, מוצר או מידע אחר המסופק באמצעות אתר זה או באינטרנט באופן כללי. הספק בשום מקרה לא יהיה אחראי כלפיך או כלפי מישהו אחר על כל החלטה שתתקבל או פעולה שתינקט על ידך או על ידי כל אחד אחר בהסתמך על המידע המסופק באמצעות אתר זה.

במידה המירבית המותרת בחוק המיושם, PRIMESTATE PUBLIC ADJUSTERS בע"ם בשום מקרה לא תשא באחראיות על כל ניזק ישיר, מיוחד, מקרי, עקיף או מוסכם מראש (לרבות, אך לא רק, נזקים בגין אובדן רווחים עסקיים, הפרעה לעסקים, אובדן נתונים או כל פסד ממון אחר) הנובע משימוש או מביצועים של אתר זה, מעיכובים או מחוסר יכולת להשתמש באתר, מהגבלה או מכישלון בהספקת שירותים, או על כל נזקים הקשורים לכל מידע, שירותים ותכנים גרפים הכלולים או ניגשים דרך אתר זה, או להגבלה או כישלון לספק את השירות, גם אם PRIMESTATE PUBLIC ADJUSTERS בע"ם מודעת על האפשרות של נזקים אלה. היות ומספר המדינות ואזורי השיפוט אינן מאפשרים החרגה או הגבלה של אחריות, ההגבלות דלעיל עשויות

יטוח בכלל,הה

ך הברית: ??להעצות צרים, ייר.ения иудаизма

мание и уважение пользу, что получают взрослые на протяжении многих лет שלא לחול על המשתמשים הגרים במדינות אלה.